Kontrær Liste, UiS

Verdigrunnlag

Kontrær Liste er ikke en forbudsliste. Vi har tillit til at den enkelte student og foreleser selv vet hva som er best for eget vedkommende, og ønsker heller å jobbe på lag ved å gi anbefalinger.

Campus bør føles åpent og inkluderende for enhver student. Uavhengig av politisk ståsted, religiøs tilhørighet, hudfarve, seksuell legning, etc. I Martin Luther Kings ord: Enhver person bør kunne forvente å bli vurdert på grunnlag av ens karakter, og ikke ens hudfarve.

Universitetets mandat

Kontrær Liste er opptatt av at universitetet skal konsentrere seg om sine tre hovedanliggende. Forskning, undervisning og kunnskapsformidling. Vi ønsker at faglig ansatte skal ha full autonomi og tillit, og forventer at den samme generøsiteten skal tilgodekomme oss studenter.

Universitetets ledelse

Sannhetssøken

Vi ønsker at UiS skal være et universitet for den sannhetssøkende delen av akademia. Denne grensen trekkes ikke fra fagfelt til fagfelt, men fra den enkelte forsker til den enkelte forsker. Generelt bør hypotesen og falsifisering ligge til grunn for all forskning. Den bør tilstrebe å være allmenngyldig og objektiv.

Den Humboltske Universitetsmodell

Kontrær Liste ønsker at UiS legger seg tettere mot den Humboltske universitetsmodell, som kan sees i sammenheng med vårt ønske om mer grunnforskning.